De advocaten van Sybarius zijn gespecialiseerd in ondernemingsrecht en besteden bijzondere aandacht aan de economische en commerciële aspecten van de dossiers die ze behandelen en aan de kwaliteit van hun dienstverlening.

Sybarius brengt erelonen en kosten in rekening voor zijn diensten. De erelonen vergoeden het werk dat de advocaat heeft geleverd: vergaderingen, telefoongesprekken, bestudering van het dossier, onderzoek naar rechtsleer en rechtspraak, juridische raadplegingen, bepaling van de doelen en middelen, ontvangst en bestudering van correspondentie en bijlagen, opstellen van correspondentie, contracten, processtukken (verzoekschriften, dagvaardingen, conclusies enz.), schriftelijke of mondelinge mededeling van adviezen, onderhandeling over minnelijke schikkingen, bezoeken ter plaatse en deelname aan expertises, bijwonen van hoorzittingen en pleitzittingen voor de verschillende rechtbanken enz.

EEN COMPLETE DIENSTVERLENING

Sybarius staat zijn cliënten bij in elke fase van de ontwikkeling van hun onderneming

De kosten dekken alle uitgaven die worden gedaan bij het behandelen van een dossier (openen, sluiten, archiveren, uittypen, aangetekende brieven, faxen, telefoon, kopieën, IT, verplaatsingen, enz.) en verschotten, d.w.z. uitgaven die worden gedaan voor rekening van de cliënt, zoals kosten voor de deurwaarder, de expertise, de griffie, de vertaling enz.

 

Zoals gebruikelijk kunnen er provisies en/of tussentijdse staten aangerekend worden voor de kosten en erelonen. Een provisie is een bedrag dat de cliënt aan de advocaat betaalt voorafgaand aan de opstelling van de definitieve staat van kosten en erelonen. Bij het opstellen van de definitieve staat worden de betaalde provisies in mindering gebracht. Een tussentijdse staat is een staat van kosten en erelonen die alle gemaakte kosten en verleende diensten in een dossier omvat voor een bepaalde periode.

 

De voorwaarden waaronder Sybarius werkt, worden bij aanvang van elke zaak met de cliënt overeengekomen en schriftelijk bevestigd.

 

Sybarius informeert de cliënt over de gevolgen van de Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat (vergoeding van kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat gemaakt in het kader van een gerechtelijke procedure).

 

Sinds 2014 wordt 21% btw aangerekend op de erelonen van advocaten. Ga voor meer informatie naar de website van de Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles.

ONZE EXPERTISE

De belangrijkste expertisegebieden van SYBARIUS

Propriete Intellectuelle

Intellectuele eigendom en marktpraktijken

Intellectuele eigendom was altijd al een van de belangrijkste activiteiten van Sybarius.
Nouvelles technologies et données à caractère personnel

Nieuwe Technologieën en persoonsgegevens

Dit expertisegebied omvat alle juridische aspecten met betrekking tot nieuwe technologieën en de digitale wereld in de brede zin van het woord (het maken van websites, registratie van domeinnamen, contracten voor de ontwikkeling en het onderhoud van software of databanken, SaaS-licentiecontracten, zoekmachine-optimalisatie en rating op het internet, beveiliging van informatiesystemen en bescherming van persoonsgegevens enz.)

Vennootschaps- en verenigingsrecht – handelsrecht

Sybarius biedt juridische en economische ondersteuning in alle fasen die een onderneming kan doorlopen, van de oprichting tot de overdracht, de herstructurering, de vereffening of het faillissement.
Droit de

Recht voor ondernemingen in moeilijkheden, herstructurering en insolventie

Sybarius verleent advies en bijstand aan ondernemingen in moeilijkheden en hun bedrijfsleiders, zowel om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen als om ze te begeleiden bij collectieve insolventieprocedures (gerechtelijke reorganisatieprocedures, ondernemingsbemiddeling of faillissement).

Vastgoedrecht

Dit expertisegebied omvat de regelgeving die van toepassing is op onroerende goederen: huurovereenkomsten, bouw, burenproblemen, mede-eigendom, verkoop van vastgoed, schadegevallen enz.
Droit Bancaire

Bank- en financieel recht

Sybarius staat bank- en kredietinstellingen, ondernemingen en consumenten bij in de meeste aspecten van het bankrecht en financieel recht, zowel voor advies als bij geschillen.
Droit De La Responsabilité

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht heeft betrekking op de verplichting van de persoon die een fout begaan heeft om alle fysieke, materiële of morele schade te vergoeden die hij of zij aan anderen heeft toegebracht. Sybarius staat cliënten die benadeeld zijn door het strafbaar handelen van iemand anders bij en helpt hen een eerlijke schadevergoeding te krijgen.

Fiscaal recht

Sybarius verleent advies aan zijn cliënten, die Belgische en buitenlandse rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen zijn, binnen alle domeinen van directe en indirecte Belgische en internationale fiscaliteit.

Strafrecht en ondernemingsstrafrecht

Sybarius verleent advies aan zijn cliënten (Belgische en buitenlandse rechtspersonen en natuurlijke personen) binnen alle domeinen van het strafrecht (strafprocedure, ondernemingsstrafrecht, sociaal strafrecht enz.).
Droit Du Travail

Arbeidsrecht

Nood aan een expert in arbeidsrecht? Sybarius helpt u de wettelijke complexiteit van het bedrijfsleven te doorgronden.
Droit Familial

Familierecht

We zijn er om u te helpen de wettelijke complexiteit van echtscheidingen, voogdij en alimentatiegeld te doorgronden.
Médiation

Alternatieve vormen van geschillenoplossing en bindende derdenbelslissing

Sybarius beschikt over bemiddelaars die erkend zijn door de Federale Bemiddelingscommissie in familiale, burgerlijke en handelszaken.